CSTT_Đấu giá đã nhận được số tiền 3,790k trúng ĐG nước hoa Chance Chanel do mecunlinh UH từ QUANGANH.
Số tiền này đã được nhập topic UH trường Nà Lốc, Lạng Sơn.